Privacy

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het individueel surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internet browsers zoals Internet Explorer, Netscape Navigator of Firefox laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Uitgeverij Vanden Broele herleid worden tot anonieme statistieken of logboeken. Deze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties.

Registratie van de persoonlijke gegevens

Informatievraag:

Wenst een bezoeker van de website meer informatie te ontvangen over Uitgeverij Vanden Broele of over een specifiek product, dan worden volgende gegevens opgevraagd ten einde de geïnteresseerde te kunnen contacteren:

  • Bedrijf / Organisatie
  • Naam en voornaam
  • Aanspreektitel
  • E-mailadres
  • Vragen en opmerkingen
Daarnaast kan nog additionele informatie doorgegeven worden. Deze velden zijn echter niet verplicht in te vullen.

Bestellingen:

Bij bestellingen via de website worden volgende gegevens opgevraagd, ten einde de bestelling te kunnen uitvoeren:
  • Bedrijf / Organisatie
  • Naam en voornaam
  • Aanspreektitel
  • E-mailadres
  • Vragen en opmerkingen

Daarnaast kan nog additionele informatie doorgegeven worden. Deze velden zijn echter niet verplicht in te vullen.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uitgeverij Vanden Broele verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Deze wet kunt u online raadplegen op de site http://www.privacycommission.be/nl.

Doeleinden van de opslag van persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden door Uitgeverij Vanden Broele alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten.

Inzage en correctie van uw gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Uw gegevens opvragen doet u via de algemene contactgegevens van Uitgeverij Vanden Broele die u op deze website terugvindt.

Na controle van uw identiteit delen we u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover we beschikken. Indien bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden, kunt u uw correcties steeds doorgeven.

Disclaimer

Het gebruik van deze website impliceert dat u onderstaande voorwaarden aanvaardt.

1. Toegang tot de website

Uitgeverij Vanden Broele doet al het mogelijk om de toegang tot deze website (via al haar domeinnamen) 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, dit echter zonder enige garantie.

Deze website kan tijdelijk niet bereikbaar zijn, met name wegens onderhoud, storingen of andere technische redenen.

2. Intellectuele rechten

Alle elementen van deze website worden beschermd door de auteursrechten van Uitgeverij Vanden Broele. Hiermee worden zowel de structuur, de teksten als de grafische uitwerking bedoeld.

3. Aansprakelijkheid

Uitgeverij Vanden Broele kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onbereikbaarheid van deze website en de daaruit voortvloeiende gevolgen omwille van de redenen vermeld in punt 1.

De informatie, producten en diensten op deze website kunnen technische en inhoudelijke fouten bevatten. Uitgeverij Vanden Broele doet al het mogelijke om fouten te voorkomen, maar kan in geen geval de correctheid garanderen van de informatie die op de website getoond wordt. 

Uitgeverij Vanden Broele is niet verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website. 

Uitgeverij Vanden Broele is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via deze website. Uitgeverij Vanden Broele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbraak door derden in haar informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien.

4. Hyperlinks

Uitgeverij Vanden Broele is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's waarnaar verwezen wordt en die buiten de hierboven vermelde domeinen vallen. De inhoud van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze webruimtes.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, de rechtbank van koophandel te Brugge, en het vredegerecht van Brugge uitsluitend bevoegd zijn.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.

Voorwaarden

De koper dient volgende 'Algemene verkoopsvoorwaarden' zonder voorbehoud te aanvaarden wil hij de digitale bestelbon valideren. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbons of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor het contract dat er voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan ons stilzwijgen worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden. 

Alle vragen over deze voorwaarden kunnen doorgegeven worden aan Uitgeverij Vanden Broele via de algemene contactgegevens die op deze website vermeld staan.

Bescherming van uw gegevens

Bij bestelling worden de adresgegevens van de klant opgenomen in een geautomatiseerd adressenbestand. Deze adresgegevens zijn enkel bestemd voor gebruik door Uitgeverij Vanden Broele en worden niet meegedeeld aan derden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 behoudt de klant te allen tijde het recht op inzage en verbetering van de gegevens. 

Zie ook de privacy-clausule op deze website.

Prijzen

Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en verzendkosten voor levering in België, tenzij anders vermeld. De verzendkosten naar het buitenland zijn afhankelijk van de afstand en het gewicht van de bestelling. De prijzen zijn in euro uitgedrukt. 

De prijzen zijn geldig op de dag van het bezoek van de website. Zonder voorafgaande kennisgeving kunnen deze op de website aangepast worden.

Bestelprocedure

De bezoeker van de website van Uitgeverij Vanden Broele kan een bestelling plaatsen door achtereenvolgens volgende stappen te doorlopen. Enkel op deze wijze kan een geldige digitale bestelbon opgemaakt worden.

- Selectie van het product 
Via de zoekmachine kan de catalogus doorzocht worden. Over ieder product kan op de fiche van het prduct meer informatie geconsulteerd worden. Alle producten die op de website worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven. Het product bestellen kan door te klikken op de link 'Bestel titel van de uitgave'.

Via de homepage kunnen een aantal producten ook steeds rechtstreeks besteld worden door te klikken op de link 'Bestel'

- Aantal exemplaren
Na selectie van het product bepaalt u hoeveel exemplaren u wenst te bestellen. Standaard staat het aantal ingesteld op '1'.

- Identificatie van de bezoeker 
Op het einde van de bestelprocedure voor de selectie van het product dient de koper zich te identificeren om de producten in het winkelmandje te kunnen bestellen.

Bij een detectiefout bij verkeerde ingave van bepaalde invulvelden, verschijnt een foutmelding.

- Bevestiging van uw bestelling
Op het einde van de bestelprocedure wordt een bevestiging van de bestelling samen met de gegevens van de bezoeker op een fiche getoond. Deze fiche is printbaar.

In deze fases van de bestelprocedure kunnen alle gegevens nog gewijzigd worden door te klikken op 'Wijzigen gegevens'.

Pas nadat op 'Verzenden' geklikt werd is de bestelling voltooid. De klant krijgt een volgende melding als bevestiging van zijn bestelling: 'Bedankt voor uw bestelling'.

Betaling

De betaling van een bestelling gebeurt na ontvangst van de factuur. Deze factuur wordt samen met de bestelde producten aan de klant bezorgd. 

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar binnen dertig kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur.

Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf factuurdatum met een minimum van € 2, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig art. 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.

Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20%, met een minimum van € 150, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig art. 6 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Leveringstermijn

Het vermelden van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

Schade en verlies van het product

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, komt de last van schade- en verliesrisico's neer op de afstandsverkoper. 

Uitgeverij Vanden Broele waarborgt dat de producten en toebehoren in goede staat geleverd worden. Elke beschadiging moet door de klant bij ontvangst vastgesteld worden, en binnen de acht dagen schriftelijk aan Uitgeverij Vanden Broele kenbaar gemaakt, zo niet heeft de klant het geleverde in zijn geheel aanvaard. Uitgeverij Vanden Broele verbindt zich ertoe het beschadigd exemplaar kosteloos te vervangen door een onbeschadigd.

Annulatie van bestelling

Een bestelling kan schriftelijk geannuleerd worden binnen de 10 kalenderdagen na datum van de bestelling. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van de waarde van de bestelling.

Recht van afzage van het contract

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper, in zijn hoedanigheid van consument, over een termijn van 7 werkdagen, vanaf de datum van levering van de bestelling, om eventueel te melden dat hij afziet van zijn aankoop.

Deze kennisgeving van afzage kan gebeuren via E-mail, fax of aangetekende brief.

De terugzending van het(de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de E-mail, fax of aangetekende brief van afzage.

Uitgeverij Vanden Broele betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het(de) teruggezonden product(en), voor zover het(de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert(verkeren).

De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.

Duurtijd en opzegging abonnementen

De looptijd van abonnementen op tijdschriften bedraagt één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens één jaar, behoudens schriftelijke opzegging ten minste één maand voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft evenwel steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een schriftelijke opzegging.

Abonnementen op vastbladige publicaties kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd. Terugzending van een geleverd boek geldt niet als opzegging. De opzegging heeft slechts uitwerking vanaf de eerstvolgende publicatie dewelke verschijnt binnen de vastbladige boekenreeks. De klant blijft aldus gehouden tot betaling van de publicatie die nog voor zijn opzegging werd geleverd.

Abonnementen op aanvullingen bij losbladige werken kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd. Terugzending van geleverde aanvullingen geldt niet als opzegging. De opzegging heeft slechts uitwerking vanaf de eerstvolgende aanvulling. De klant blijft aldus gehouden tot betaling van de aanvullingen die nog voor zijn schriftelijke opzegging werden geleverd. 

Abonnementen op digitale producten kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd, doch ten vroegste op de eerste verjaardag van het contract. De opzegging heeft uitwerking vanaf de eerste dag van het daaropvolgend kwartaal. De klant blijft aldus niettegenstaande zijn opzegging steeds gehouden tot betaling van de factuur die betrekking heeft op het laatst lopende kwartaal.

Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Uitgeverij Vanden Broele krachtens onderhavige Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Uitgeverij Vanden Broele beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Uitgeverij Vanden Broele is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Uitgeverij Vanden Broele is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Uitgeverij Vanden Broele wordt weerhouden, is Uitgeverij Vanden Broele er enkel toe gehouden de goederen te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen. 

Zie ook de legal disclaimer op deze website.

Verhuring of verveelvoudiging van producten

Elke verhuring of uitlening van de verkochte goederen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Vanden Broele is verboden. Uitgeverij Vanden Broele zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de klant aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant verkochte goederen verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Vanden Broele, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Uitgeverij Vanden Broele om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Uitgeverij Vanden Broele.

Bevoegde rechtbanken

Alle geschillen die tussen Uitgeverij Vanden Broele en de klant ontstaan zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken te Brugge. Alle contracten worden beheerst door het Belgische Recht.

Contact
Uitgeverij Vanden Broele is steeds bereikbaar via volgende contactgegevens:

Uitgeverij Vanden Broele 
Stationslaan 23 
8200 Brugge 
T. 050 642 800 
F. 050 642 808 

uitgeverij@vandenbroele.be 
Ondernemingsnummer: 0451.355.351 RPR Brugge